Gaia modifies statutes to admit international groups